Kenmerken van de Nieuwe Media krant

Inleiding

In de afgelopen maanden hebben studenten, van het vak digitale praktijken dat wordt gegeven binnen de opleiding Media & Cultuur aan de UVA, bijgehouden welke berichten over nieuwe media in de Nederlandse dagbladen zijn gepubliceerd. Door deze artikelen in te voeren in een database wordt het mogelijk deze te sorteren op de nieuwsbronnen (krant), de katernen, journalisten, tijd, en onderwerpen of tags. En vooral dit laatste onderdeel van de database zorgt voor interessante informatie over onderwerpen en populariteit. Er moet hier echter rekening worden gehouden dat deze tags niet door experts zijn gecreëerd maar door een soort specifieke folksonomie van media studenten. Vooral door de verschillen in de interpretatie van tags, zoals Clay Shirky1 schrijft;

“With a multiplicity of points of view the question isn’t “Is everyone tagging any given link ‘correctly’”, but rather “Is anyone tagging it the way I do?”

De resultaten die hieruit komen moeten dan ook zorgvuldig worden geïnterpreteerd waarbij de betrouwbaarheid in dit licht moet worden begrepen. Daarnaast zijn niet alle artikelen in de database opgenomen zoals ook beschreven in deze en deze analyse tussen Metareporter en LexisNexis. Wat volgt is een samenvattende analyse van de afgelopen weken over kenmerken van de nieuwe media krant.

De nieuwe media krant

Voor deze analyse worden externe bronnen en  de database van Metareporter gebruikt om te kijken welke aspecten van dagbladen kenmerkend zijn voor de publicaties over nieuwe media. Aan de hand van de database wordt inzicht verkregen over de onderwerpen en de aandacht voor nieuwe media van de verschillende Nederlandse dagbladen, waarbij wordt gekeken naar de verschillende aspecten van een dagblad en hoe deze optimaal kunnen bijdragen aan het publiceren over nieuwe media.

Deze analyse beperkt zich tot vier onderdelen van dagbladen. Allereerst wordt er gekeken welke nieuwe media onderwerpen er van belang zijn, ten tweede wordt er gekeken welk profiel  de nieuwe media journalist heeft, als derde analyse wordt er gekeken naar de redactie en het redactiestatuut, als laatste wordt er gekeken in hoeverre dagbladen de trends moeten volgen of zich meer moeten richten op het bieden van achtergronden en verdieping.

Onderwerpen in de nieuwe media krant

Waar schrijven de dagbladen over wanneer het om nieuwe media gaat en wat kunnen we hieruit concluderen? In mijn eerste analyse voor Metareporter ging ik opzoek naar de nieuwe media onderwerpen waarover de Nederlandse dagbladen in de afgelopen maanden schreven. Hierbij heb ik gekeken naar de onderwerpen die aan bod kwamen aan de hand van de tags die aan de geaggregeerde berichten waren gehangen.  Ook voor deze eindanalyse wordt er gekeken welke ontwikkeling er door de jaren heen heeft plaatsgevonden in onderwerpen aan de hand van de volledige database (september tot begin december).

2010 2009 2008
internet (380) game (146) internet (415)
facebook (221) internet (140) website (202)
twitter (212) website (134) google (149)
google (184) mobiele telefonie (112) privacy (98)
website (174) google (96) microsoft (78)
wikileaks (171) privacy (93) computer (76)
online (162) twitter (79) sociaal netwerk (71)
iphone (153) iphone (63) televisie (69)
Nederland (140) microsoft (62) mobiele telefonie (67)
apple (133) muziek (56) video game (62)
games (121) youtube (54) youtube (59)
hyves (115) surveillance (50) hyves (59)
smartphone (111) hyves (50) elektronisch patiëntendossier (57)
iPad (104) apple (48) iphone (57)
microsoft (98) ov-chipkaart (43) blog (55)

Uit bovenstaand overzicht van de top-15 tags van de afgelopen drie jaar zien we een duidelijke verschuiving van de interesse van dagbladen naar de opkomst van sociale media zoals Facebook en Twitter. Dit is in lijn met de trend zoals te zien in de onderstaande grafiek van Google Trends op de zoekterm ‘Social Media’ waarbij er bij de laatste 2 jaar een sterke stijging te zien is. Deze relatie tussen onderwerpen en trends wordt later in deze analyse beschreven. Naast het volgen van trends zien we de aandacht voor ‘evenementen’ of hypes op het gebied van nieuwe media. In 2008 was dit voornamelijk het elektronisch patiëntendossier (57) en de discussie over privacy (98). In 2009 heeft de ov-chipkaart de top-15 gehaald waarbij de discussie over surveillance (50) en privacy (93) meespeelde. In 2010 is Wikileaks een belangrijke hype, waarbij het opvalt dat kritische geluiden zoals privacy en surveillance niet terugkomen.

Als laatste analyse die we uit deze gegevens kunnen halen is de belangstelling voor televisie in 2008 en muziek in 2009, deze media vormen zijn niet direct gekoppeld aan nieuwe media en vallen op in de lijst. Vooral omdat in 2010 alle tags direct gekoppeld zijn aan nieuwe media en het Internet (380) (met uitzondering van Nederland). Dit kan betekenen dat de taal van de nieuwe media volwassen wordt en ook in deze taal begrepen wordt. Hierdoor krijgt nieuwe media als een op zichzelf staand object de aandacht.

Bovenstaande conclusies zijn echter gebaseerd op een database die ieder jaar door verschillende studenten is opgebouwd. Daarnaast zijn niet ieder jaar dezelfde nieuwsbronnen gebruikt. Zo werd er in 2008 ook gekeken naar blogs en tijdschriften terwijl 2010 zich volledig richtte op de dagbladen. Het is daarom van belang om de bovenbeschreven analyse in algemene termen te begrijpen en hier geen directe conclusies aan te onttrekken.

De onderwerpen:

 • -Dagbladen volgen trends die in op het gebied van nieuwe media plaatsvinden.
 • -Dagbladen tonen veel interesse in evenementen en hypes omtrent nieuwe media gedurende en bepaalde periode.
 • -Er is steeds meer aandacht voor Nieuwe Media als een eigen object die in zijn eigen taal begrepen wordt.

Journalisten van de nieuwe media krant

In mijn tweede analyse heb ik gekeken of er een duidelijk profiel kan worden gecreëerd van dé nieuwe media journalist. Hieruit bleek dat, met de uitzondering van Marc Hijink van het NRC en Dennis Mons van de Sp!ts, er geen duidelijk verschil is in het aantal berichten van de journalisten in de database. De conclusie was dan ook dat hoewel sommige journalisten een grote interesse hebben in nieuwe media en internet er geen duidelijke eigenschappen naar boven kwamen die de nieuwe media journalist definieert.  Wel was aan de hand van de tags in de Metareporter database te zien dat de journalist doorgaans een specifieke interesse heeft op het gebied van nieuwe media. Zo is Dennis Mons voornamelijk geïnteresseerd in videogames en publiceert Marc Hijink voornamelijk over nieuwe technologieën zoals smartphones.

Als we geen duidelijk onderscheidt kunnen maken tussen de journalisten moeten we misschien kijken naar de verschillende media die ze gebruiken om hun stukken te publiceren. Hierbij kunnen we een verschil maken tussen web journalisten die schrijven voor weblogs zoals Bright.nl en de klassieke journalist die onderdeel uitmaakt van de redactie van een dagblad. Jeff Jarvis schrijft over web journalisten waaronder hij zichzelf ook rekent:

‘We have our standards, too, and they include collaboration, transparency, letting readers into the process, and trying to say what we don’t know when we publish – as caveats – rather than afterward – as corrections.’2

Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen web publicaties als proces waarbij de lezer bij wordt betrokken terwijl artikelen in dagbladen voltooide berichten zijn en hierdoor minder transparant overkomen. Het is bijna onmogelijk om de discussie te beginnen of vragen te stellen over de betrouwbaarheid van berichten in dagbladen met andere lezers en de auteur. Een dagblad journalist die schrijft over nieuwe media zou hiermee rekening moeten houden en moet niet dezelfde houding aannemen als zijn ‘online’ collega’s die soms meer opiniërende stukken kunnen plaatsen om discussie uit te lokken.

Deze analyse richt zich echter voornamelijk op een kwantitatieve analyse van de data in de Metareporter database en wordt er geen rekening gehouden met de lengte en inhoud van de artikelen die de verschillende journalisten publiceren en of deze betogend, informerend of duidend waren.

De journalist:

 • -Dé nieuwe media journalist bestaat niet, hoogstens de geïnteresseerde journalist.
 • -De interesses van de journalist kan sterk bepalend zijn voor de artikelen die deze publiceert, kranten moeten hier rekening mee houden wanneer ze het gehele nieuwe media spectrum willen volgen.
 • -Een dagblad journalist is geen web journalist, ook niet wanneer deze over nieuwe media schrijft. Online publicaties hebben meer mogelijkheden om samenwerking en transparantie toe te passen (e.g. doormiddel van blog software).

De redactie van de nieuwe media krant

In mijn analyse over het redactiestatuut en het effect op de berichtgeving over nieuwe media kwam naar voren dat redacties geen duidelijk standpunt innemen ten opzichte van nieuwe media. Uit de database blijkt ook dat er wordt vastgehouden aan klassieke katernen zoals binnenland, buitenland en economie waarbinnen nieuwe media wordt geplaatst terwijl de berichten hier niet volledig op aansluiten zoals ook in andere Metareporter blogposts is beschreven (hier en hier). Een eerste stap is het loslaten van onduidelijke katernen en nieuwe media berichten plaatsen op de juiste manier te categoriseren. Er wordt op dit moment te weinig een onderscheidt gemaakt tussen een technologische ontwikkeling binnen de nieuwe media of de effecten van nieuwe media op de samenleving. Uit mijn analyse bleek verder dat de redactionele insteek van de krant terug te vinden is in de berichtgeving. Zo richt de De Pers zich op de laatste grote ontwikkelingen en games, en heeft het veel aandacht voor websites en techniek (tags games, facebook, iPad), terwijl het Reformatorisch dagblad zich onderscheidt door aandacht te geven aan maatschappelijke effecten (tags jongeren, politie en stuxnet).

Hoewel het verklaarbaar is dat de redactie en het redactiestatuut zijn stempel drukt op de berichtgeving van de krant is het belangrijk dat dagbladen deze invloed kritisch bekijken en in hoeverre deze nog houdbaar is. John Pavlik schreef in 19993 al dat redacties zich zullen moeten aanpassen om mee te gaan met het nieuwe media tijdperk. Om met de laatste trends mee te kunnen doen moeten redacties een mindere hiërarchische structuur aannemen en gebruik maken van freelancers. Hier ligt ook een grote kans  voor redacties van Nederlandse dagbladen in het berichten over nieuwe media. Door gebruik te maken van externe (online) partijen of journalisten die berichten over ontwikkelingen op dit gebiedt kan de berichtgeving over dit onderwerp worden verbeterd. Zoals Pavilk aangeeft heeft ‘de lezer van morgen’ toegang tot veel meer bronnen van informatie, het publiceren van algemene nieuwsfeiten vanuit een ANP bericht is dan ook op het gebied van nieuwe media niet voldoende. Het is aan de krant zich te onderscheiden door verdieping te bieden en ontwikkelingen te duiden waarbij ook het eerder genoemde verschil tussen online en offline publicaties een rol speelt zoals Len Apcar beschrijft:

“I always used to say when I was web editor ‘we’ve got to tell stories in ways the paper cannot tell them.”4

Dagbladen kunnen zich onderscheiden door als organisatie door een minder hiërarchische structuur aan te nemen en de redactie verder open te zetten voor externe  kwaliteiten en kennis. Hierbij kan een duidelijk beschrijving in het redactiestatuut helpen om de toon en insteek van berichten te waarborgen zoals beschreven in de bovenstaande alinea over de journalist.

 • -Dagbladen moeten kritisch kijken in hoeverre een redactie of een redactiestatuut de berichten in de krant beïnvloeden.
 • -De traditionele katernen sluiten niet altijd goed aan op nieuwe media berichten, redacties moeten proberen nieuwe media berichten beter te categoriseren.
 • -Redacties moeten meegaan met de huidige ontwikkelingen en snelheid van het nieuws over nieuwe media en indien nodig gebruik maken van externe journalisten.
 • -Het is aan de krant zich te onderscheiden door verdieping te bieden en ontwikkelingen te duiden, vooral om een eigen plaats te krijgen tussen andere bronnen die de moderne lezer kan gebruiken als informatiebron.

Trends in de nieuwe media krant

Als laatste wordt er gekeken hoe belangrijk het brengen van het laatste nieuws is en in hoeverre een dagblad moet trachten om deze laatste trends te volgen. Daarnaast moet worden gekeken of dit wel mogelijk is voor een dagblad. Hierbij wordt vooral gekeken of dagbladen zich moeten richten op het publiceren van nieuws of dat ze nieuws vooral moeten duiden om de lezers te mogelijkheid te geven om een mening te vormen zoals in bovenstaande paragraaf staat beschreven. In mijn laatste analyse heb ik gekeken hoe onderwerpen uit de tagcloud van de Metareporter database aansluiten bij de trendlijn van Google zoekwoorden met behulp van Google Trends.

Zo heb ik gekeken in hoeverre de trend op Google op het zoekwoord Ipad aansluit bij de publicaties over dit onderwerp in de Nederlandse dagbladen. In de onderstaande afbeelding is te zien dat de trend van de Ipad op Metareporter enigszins overeenkomt met de trend op Google. We zien een stijging van berichten rond 19 oktober en een algemene dalende trend. Als we kijken met welke waarde de trendlijn daalt zien we dat ook deze in grote mate overeenkomen. Respectievelijk x = 0,015 voor Google Trends en x = 0,014 voor de berichten uit de Metareporter database. Opvallend is de uitschieter op 9 oktober van berichten over de iPad in de Nederlandse Dagbladen. Wanneer we kijken waarover geschreven wordt zien we dat dit volledige uiteenlopende onderwerpen zijn en niet een bepaalde gebeurtenis omtrent de iPad betreft. Hieruit blijkt dat de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden en dat uitschieter niet direct aansluiten met de gebeurtenissen omtrent een onderwerp. Om conclusies te kunnen trekken kan daarom beter worden gekeken naar de algemene trend.

Uit de resultaten van de analyse naar de trendgevoeligheid van berichten over nieuwe media zouden we kunnen concluderen dat de dagbladen vaak achterlopen of niet dezelfde aandacht voor een onderwerp hebben als dat er naar gezocht wordt op het internet. Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers vaak naar andere bronnen zoeken om achtergronden te krijgen over specifieke informatie. Wanneer er een bericht op internet wordt gelezen wordt er dus vaak gebruik gemaakt van andere bronnen dan het internet om hier de achtergronden van te krijgen:

“Highly motivated consumers who are involved in a particular issue seek out information about that issue across different media outlets. Hence, a great deal of correlation is observed in the consumption of news across the different media types, supporting the notion of content loyalty” ( p. 55)5.

Het onderzoekt spreekt van content loyaliteit in plaats van kanaal of medium loyaliteit. Hier ligt een kans voor kranten aangezien veel ‘laatste nieuws’ berichten over nieuwe media op het internet worden geplaatst. Wanneer kranten zich focussen op het duiden van nieuwsberichten en het bieden van achtergronden en mogelijke effecten van nieuwe media initiatieven of toepassingen, dan zal de lezer deze informatie weten te vinden en lezen ondanks dat deze de eerste berichtgeving via het internet heeft ontvangen. Geert Lovink schrijft hoe nieuwe technologieën (onder de noemer ‘Silicon Valley’) afstand nemen van de ‘dagbladpagina layout’ en zich focussen op real-time:

“Silicon Valley is gearing up for the colonization of real-time, away from the static web “page” that still refers to the newspaper”.6

Op deze manier ontstaat er een duidelijker onderscheidt tussen berichtgeving op het internet en in dagbladen. Er is een duidelijke functie voor dagbladen om achtergronden te bieden en dieper op het nieuws in te gaan, helemaal wanneer het om specifieke informatie zoals nieuwe media gaat:

“Users of online news in a specific content area are more likely to consume news in that content area from traditional outlets” (p. 58).7

De trends:

 • -Dagbladen moeten niet proberen het laatste nieuws te brengen of direct op trends te reageren, ze lopen te vaak achter op real-time kanalen zoals het internet.
 • -Er ligt een kans voor kranten door zich te onderscheiden als informatiebron met achtergronden en verdieping waar lezer kunnen terugvallen wanneer ze op zoek zijn naar specifieke nieuwsitems.

Kenmerkende aspecten van een nieuwe media krant

In deze analyse is gekeken naar de kenmerken van een krant op het gebied van nieuwe media. Deze eindanalyse heeft gekeken naar de verschillende aspecten van een dagblad en hoe deze optimaal kunnen bijdragen aan het publiceren over nieuwe media. Hierbij is een onderscheidt gemaakt tussen de onderwerpen, de journalist, de redactie, en de trendgevoeligheid met hieronder een samenvatting van de resultaten:

De Onderwerpen:

 • -Dagbladen volgen trends die in op het gebied van nieuwe media plaatsvinden.
 • -Dagbladen tonen veel interesse in evenementen en hypes omtrent nieuwe media gedurende en bepaalde periode.
 • -Er is steeds meer aandacht voor Nieuwe Media als een eigen object die in zijn eigen taal begrepen wordt.

De Journalisten:

 • -Dé nieuwe media journalist bestaat niet, hoogstens de geïnteresseerde journalist.
 • -De interesses van de journalist kan sterk bepalend zijn voor de artikelen die deze publiceert, kranten moeten hier rekening mee houden wanneer ze het gehele nieuwe media spectrum willen volgen.
 • -Een dagblad journalist is geen web journalist, ook niet wanneer deze over nieuwe media schrijft. Online publicaties hebben meer mogelijkheden om samenwerking en transparantie toe te passen (e.g. doormiddel van blog software).

De Redactie:

 • -Dagbladen moeten kritisch kijken in hoeverre een redactie of een redactiestatuut de berichten in de krant beïnvloeden.
 • -Redacties moeten meegaan met de huidige ontwikkelingen en snelheid van het nieuws over nieuwe media en indien nodig gebruik maken van externe journalisten.
 • -Het is aan de krant zich te onderscheiden door verdieping te bieden en ontwikkelingen te duiden, vooral om een eigen plaats te krijgen tussen andere bronnen die de moderne lezer kan gebruiken als informatiebron.

De Trends:

 • -Dagbladen moeten niet proberen het laatste nieuws te brengen of direct op trends te reageren, ze lopen te vaak achter op real-time kanalen zoals het internet.
 • -Er ligt een kans voor kranten door zich te onderscheiden als informatiebron met achtergronden en verdieping waar lezer kunnen terugvallen wanneer ze op zoek zijn naar specifieke nieuwsitems.

Reflectie

De bovenstaande beschrijving biedt kranten inzicht welke aspecten van kranten een invloed hebben op het publiceren over nieuwe media op basis van analyses uit de Metareporter database en theorie. Uiteraard is deze analyse geen gouden formule en deze analyse pretendeert ook niet om dit te zijn. Het kan echter wel een motivatie zijn voor journalisten of redacties om veranderingen door te voeren in de manier van produceren en publiceren van berichten over nieuwe media.

Uiteraard zitten er diverse beperking aan deze analyse en zal vervolgonderzoek nodig zijn om betere en specifiekere inzichten te geven. Zo is er niet gesproken over de combinatie van de website en een dagblad en is er specifiek gekeken naar de fysieke papieren vorm. Er liggen grote kansen voor dagbladen om vanuit de krant te refereren naar de website voor meer informatie, afbeeldingen, of visualisaties van data. Ook voor de laatste ontwikkelingen omtrent een bepaald onderwerp kan een verwijzing naar de website betrokkenheid creëren, helemaal wanneer hier sociale elementen worden toegevoegd zoals discussiemogelijkheden.

Daarnaast is de opkomst van de e-reader en de tablet-pc een interessante ontwikkeling in de digitalisering van de krant. Kunnen we nog steeds spreken van een traditioneel medium wanneer deze op de Ipad gepubliceerd wordt? Hier liggen grote kansen aangezien vanaf een digitaal scherm het direct mogelijk is om verwijzing naar externe bronnen  toe te voegen.

Maar ook binnen de traditionele papieren versie van de krant is er een verschuiving in het publiceren en rapporteren over nieuwe media. Doordat nieuwe media als nieuwe object zijn plaats heeft gevonden in de samenleving kunnen we namelijk de vraag stellen of het nog wel nieuw is. Ook bij journalisten zien we een verandering, steeds vaker is nieuwe media niet meer het onderwerp van publicaties maar gaat het over de effecten die het teweeg brengt. Dit zagen we bijvoorbeeld bij de Iraanse (groene) revolutie eerder dit jaar waar Twitter niet het onderwerp van berichtgeving was maar de effecten die het teweeg bracht en de later discussie of de media hier wel correct mee omgingen8. Nu zien we dit effect ook terug in de berichtgeving over Wikileaks. Er is een discussie ontstaan over de toepassing van nieuwe media en welke effecten het teweeg brengt. Er wordt duiding gegeven aan deze ontwikkelingen en het gaat niet langer om het object maar de resultaten en inhoudt zelf.

Ik zie deze verschuiving als een nieuwe stap in de journalistieke benadering van nieuwe media door de ‘oude media’. De analyses van Metareporter hebben inzicht gegeven in deze ontwikkeling en zal door de jaren heen een waardevol archief bieden om deze verandering op een kritische en met geesteswetenschappelijke benadering te onderzoeken.

 1. Shirky, Clay. ‘Ontology is Overrated: Categories, Links, and Tags’. (2005). URL: http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html []
 2. Jarvis, Jeff. ‘Product v. process journalism: The myth of perfection v. beta culture’. (2009). http://www.buzzmachine.com/2009/06/07/processjournalism/ []
 3. Pavlik, John V. ‘New media and news: implications for the future of journalism. New Media & Society jrg. 1,  nr. 1 (1999); p. 54-59. []
 4. Insead. ‘New Media: The online evolution of newspapers’.  (2008). http://knowledge.insead.edu/Apcar.cfm?vid=14 []
 5. Dutta-Bergman, Mohan J. ‘Complementarity in Consumption of News Types Across Traditional and New Media’. Journal of Broadcasting & Electronic Media, jrg. 48, nr. 1 (2004); p. 41-60. []
 6. Lovink, Geert. ‘The colonization of real-time and other trends in Web 2.0’. (2010) http://www.eurozine.com/articles/2010-03-18-lovink-en.html []
 7. Dutta-Bergman, Mohan J. ‘Complementarity in Consumption of News Types Across Traditional and New Media’. Journal of Broadcasting & Electronic Media, jrg. 48, nr. 1 (2004); p. 41-60. []
 8. Keller, Jared. ‘Evaluating Iran’s Twitter Revolution’. (2010). http://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/06/evaluating-irans-twitter-revolution/58337/ []
Dit artikel is geschreven door op Monday, December 13th, 2010 en is terug te vinden onder Analyse, Metareports, WG03. Het artikel is getagged met, , , , , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

2 Responses to “Kenmerken van de Nieuwe Media krant”

 1. Michel Mcpeck on October 25th, 2012 at 22:40

  For personal injury concerns, contact my reliable lawyer!

 2. geciktirici sprey on September 18th, 2013 at 12:31

  Good day this beloved! I must state that this post is awesome, fantastic written and will include approximately important infos. I must glimpse extra posts like this .

Leave a Reply

Nieuwe media in de pers

Welke nieuwsbron besteedt de meeste aandacht aan nieuwe media? Een overzicht.

KrantenArtikelenMetareports
De Pers38450
NRC Handelsblad31826
Spits27621
Reformatorisch Dagblad26011
Het Parool2416
De Telegraaf23824
De Volkskrant20144
NRC Next19243
Metro1475
Het Financieele Dagblad1263
Algemeen Dagblad1005
Trouw9811

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags